Кафедра експертизи та митної справи

          

Професія твого майбутнього

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

          

          

Кафедра створена 1 вересня 2010 року в результаті реорганізації кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів та кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів. Детальніше

Кафедра є випусковою з провідної спеціалізації «Товарознавство та експертизи в митній справі» Детальніше

Робота кафедри здійснюється під керівництвом завідувача кафедри Омельченко Наталії Володимирівни професора, кандидата технічних наук. Детальніше

Девізи кафедри:
«Щодня в нашому університеті – подія, кожний студент – особистість»

Кафедра здійснює свою діяльність відповідно до розробленої концепції.

Детальніше...

В своїй діяльності кафедра керується положеннями нової редакції Закону України «Про вищу освіту» з метою досягнення європейських стандартів у вищій школі й переходу до інноваційної моделі економічного зростання та розвитку високотехнологічного супроводу освітньої діяльності.

Кафедра у своїй діяльності керується Місією Полтавського університету економіки і торгівлі (ПУЕТ) – «Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного» – забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі їх спільної інноваційної, організаційної, наукової та освітньої діяльності; підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців нового покоління – лідерів у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій». Реалізація місії спрямована на забезпечення умов інтеграції у європейській та світовий освітній простір, підготовки конкурентноспроможних фахівців для підприємств і організацій різних форм власності, відповідно до міжнародних вимог і їх мобільності на ринку праці.

Система управління якістю діяльності університету (Міжнародної мережі сертифікації (IQNet) і Німецького органу сертифікації системи управління якості (DQS GmbH)) є запорукою постійного вдосконалення якості надання освітніх послуг. Згідно міжнародних стандартів ISO серії 9000, система управління якістю діяльності університету зорієнтована на формування системного підходу та ефективність.

Детальніше...

Мета діяльності кафедри полягає в забезпеченні конкурентоспроможності випускників за напрямом «Управління та адміністрування», спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі» на вітчизняному та європейському ринках освітніх послуг і праці.

Завданнями діяльності кафедри є:

Інтегрування кафедри у європейський та світовий освітній простір здійснюється шляхом:

Використання на дисциплін «Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності» програми «MD-Explrer» – сучасної інформаційної системи по зовнішньоекономічній діяльності, яка використовується митними брокерами та їх представниками, оскільки є найпотужнішою інформаційною системою у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Використання інформаційних баз даних під час проведення дисципліни «Ідентифікація товарів»

Для посилення практичної підготовки майбутніх фахівців кафедрою:

04 вересня 2015 р. у ТРЦ «Київ» відкрито Медіа-консультативний відділ з питань захисту прав споживачів, який забезпечує:

Детальніше .

Метою кафедри є забезпечення зростання наукового потенціалу, професійної та педагогічної майстерності викладачів кафедри. За п’ять років існування кафедри захистили кандидатські дисертації викладачі: Калашник О. В., Мартосенко М. Г., Браїлко А. С., Лисенко Н. В., Ткаченко А. С. Готують до подання на захист дисертаційні роботи викладачі Кириченко О. В. та Рачинська З. П. Працюють над докторськими роботами Юдічева О. П. та Омельченко Н. В. Детальніше.

На кафедрі функціонує наукова школа відповідно до спеціалізації з магістерської підготовки товарознавців-експертів та напрямів досліджень за кандидатськими та докторськими дисертаціями. Викладачами постійно виконуються та впроваджуються у виробництво та навчальний процес результати наукових тем та визначаються напрями подальших досліджень, систематично розширюється залучення обдарованих студентів до наукових досліджень (НАУКОВА РОБОТА, НАША ГОРДІСТЬ).

Дослідження показників споживних властивостей нехарчової продукції під час виконання наукових робіт

Щорічно проводяться конкурси студентських наукових, курсових, дипломних і магістерських робіт.

Розширюється географія публікацій результатів експериментальних досліджень студентів та викладачів (http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/903).

З 2014 р. кафедрою проводиться щорічна Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ» (http://puet.edu.ua/uk/events/iii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferencya-aktualni-problemy-teoriyi-i-praktyky#overlay-context=uk/events/iii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferencya-aktualni-problemy-teoriyi-i-praktyky; http://puet.edu.ua/uk/iii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-internet-konferenciya). Детальніше

Кафедрою забезпечується стажування викладачів у державних незалежних організаціях та установах, які займаються проблемами асортименту, якості, експертизи харчових продуктів та нехарчової продукції з метою отримання відповідних сертифікатів державного зразка. Викладачі беруть активну участь у спеціалізованих семінарах для науково-педагогічних працівників ПУЕТ. Всі викладачі кафедри є членами Полтавського осередку Українського товариства товарознавців та технологів, що входить до Міжнародного товариства товарознавців і технологів IGWT (International Society of Commodity Science and Technology).

Значну увагу викладачі кафедри приділяють вихованню у студентів почуття патріотизму та відданості майбутній професії. Щорічно проводяться різноманітні виховні та професійні заходи: зустріч членів кафедри зі студентами І курсу, різноманітних свят, днів відкритих дверей, «Тижнів якості», «Всесвітнього дня захисту прав споживачів», «Дня митника», «Тижня експерта». (ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА, НОВИНИ, НАША ГОРДІСТЬ)

З метою створення належних умов для здійснення підготовки фахівців та ефективного використання електронних технологій та новітніх інформаційних ресурсів у своєму складі кафедра має різноманітні кабінети, лабораторії, комп’ютерні класи.

Належне опанування фахових дисциплін забезпечується зразками, обладнанням, персональними комп’ютерами та ліцензованим програмним забезпеченням. Детальніше

Плідна співпраця всього професорсько-викладацького складу кафедри та студентів дає свої плоди, щорічно наші випускники впевнено поповнюють лави професіоналів з великої літери не тільки на теренах нашої держави, але і далеко за її межами. Детальніше

Майстер-класи від випускників спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Майстер-клас для студентів IV курсу на тему «Роль торгово-промислових палат в захисті прав споживачів» проводить Юлія Вікторівна Гилюн –експерт відділу експертизи та сертифікації Полтавської торгово-промислової палати.

Майстер-клас на тему «Експертиза та алгоритм оцінювання ювелірних виробів із дорогоцінними вставками» для студентів спеціалізації «Товарарознавство та експертиза в митній справі проводить Тетяна Іванівна Дрозд – старший оцінювач-експерт з дорогоцінного каміння ПТ «Ломбарт Розман и Компанія».

Майстер-клас на тему «Проведення та оформлення оцінки рухомого майна» для студентів спеціалізації «Товарарознавство та експертиза в митній справі проводить Олександр Вікторович Старіков – спеціаліст з товарознавства та експертизи в митній справі, оцінювач, аварійний комісар


Кафедра експертизи та митної справи постійно проводить та долучається до низки заходів, щодо захисту прав споживачів, в тому числi й висвітлює їх у засобах масової інформації